ગુજરાતી ફિલ્મ ‘કલરબાજ’ નું ટ્રેલર લોન્ચ થયું 

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘કલરબાજ’ નું ટ્રેલર આવી ગયું છે. કલરબાજ ૧૮ ઓગસ્ટે રિલીઝ થશે. 

Here is the traier of Gujarati film “Colorbaaj”. The film will be released on 18th August. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s