ઓડિશન @ અમદાવાદ & રાજકોટ

સેવન્થ સેન્સ કોન્સેપ્ટ્સ અને ઓરોબોરોસ ને તેમની આગામી ફિલ્મો માટે કલાકારોની જરૂર છે. ઓડીશન ૧૭ ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં અને ૧૯ ફેબ્રુઆરીએ રાજકોટમાં છે. 

ઓડીશન તારીખ : 

૧૭ ફેબ્રુઆરી (શુક્રવાર) અમદાવાદ અને 

૧૯ ફેબ્રુઆરી (રવિવાર) રાજકોટ

સમય : સવારે ૧૧ થી સાંજે ૭ સુધી 

વધુ વિગત નીચે આપેલી છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s