ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ધંત્યા ઑપન’ નું ગીત “ઉડે રે ગુલાલ”

જોવું તથા સાંભળવું ગમે તેવું ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ધંત્યા ઓપન’ નું આ રોમેન્ટીક ગીત “ઉડે રે ગુલાલ” 

ગાયકો : તાપસ રેલિયા, યાશિકા સિક્કા

સંગીત : તાપસ રેલિયા 

ફિલ્મ : ધંત્યા ઓપન 

https://www.youtube.com/shared?ci=SLjV_8YvHPs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s