આજે રિલીઝ થઇ રહી છે ૫ ગુજરાતી ફિલ્મો

આજે ૫ ગુજરાતી ફિલ્મો રિલીઝ થઇ રહી છે. દરેક ફિલ્મનો સબ્જેક્ટ, ઝોનર અલગ છે. હવે જોઇએ કે કઇ ફિલ્મને કેવો પ્રતિસાદ મળે છે. 

૧. ધંત્યા ઓપન 

૨. અરમાન – સ્ટોરી ઓફ એ સ્ટોરીટેલર 

૩. તૃપ્તિ 

૪. ઠન ઠન ગોપાલ 

૫. લવ વાઇરસ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s