ટ્રાન્સમીડિયા ગુજરાતી સ્ક્રીન એન્ડ સ્ટેજ એવોર્ડ્ઝના નોમીનેશન્સ જાહેર થયા

૪ ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં ટ્રાન્સમીડિયા ગુજરાતી સ્ક્રીન એન્ડ સ્ટેજ એવોર્ડ્ઝના નોમિનેશન્સની જાહેરાત કરવામાં આવી. અહીં પ્રસ્તુત છે નોમિનેશન્સ અને તસ્વીરો 

#Transmedia #Awards #Gujarati 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s